Privacy- en huisreglement


Privacy reglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht in Nederland en alle overige Europese lidstaten. De AVG vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp)

Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om, wilt u meer weten over hoe Fysio Dokkum-Damwoude omgaat met het privacy reglement? Lees dan: Link: AVG (Fysio Dokkum-damwoude).
 

Algemene huisregels


Wat doe ik bij binnenkomst?

Wanneer u reeds een afspraak heeft, hoeft u zich niet meer te melden bij de receptie, maar kunt u in de wachtkamer plaatsneme. Uw fysiotherapeut zal u dan op de afgesproken tijd ophalen uit de wachtruimte.

Wat neem ik mee voor het eerste bezoek?

 • ID-kaart

 • Zorgverzekeringpas

 • (bad)Handdoek

Wat neem ik mee voor oefentherapie in de zaal?

Wanneer u behandeld wordt of traint in de oefenzaal dient u een handdoek mee te nemen en sportschoenen met schone, niet afgevende zolen (géén buitenschoenen).

Wat zijn de tarieven voor een zitting?

Wanneer het recht op vergoeding van de behandelingen fysiotherapie in het betreffende jaar al is verbruikt, of er is helemaal geen sprake van recht op het vergoeden van behandelingen, dan sturen wij een factuur conform onze particuliere tarieven.
Deze tarieven hangen tevens in de gang, of kunt u vinden op onze website (tarieven).

Als ik niet kan, hoe en wanneer kan ik mij afmelden?

U kunt uw afspraak tot 24 uur van te voren afzeggen/annuleren bij onze secretaresse of de therapeut. Dit kan telefonisch (voorkeur) of via het contactformulier op onze website.

Wat als ik te laat afmeld of een afspraak vergeet?

Indien u een afspraak niet 24 uur van tevoren wordt afgezegd, dan mag uw therapeut de niet nagekomen afspraak bij u in rekening brengen. De zorgverzekeraars vergoeden dit niet.

En verder…

 • In onze praktijk wordt niet gerookt.

 • Het gebruik van een eigen handdoek is, i.v.m. hygiëne, vereist in de oefenzaal en behandelruimtes.

 • Het is niet toegestaan gebruik te maken van de oefenzaal en/of oefenmaterialen zonder toezicht van een fysiotherapeut.

 • Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw persoonlijke eigendommen.

 • Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.


Bejegening:

 • Voor de omgang met en het behandelen van de klant zijn er een aantal richtlijnen opgesteld volgens welke de praktijk werkt. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

 • De werkwijze voor de behandeling van de klant wordt voorafgaand aan de behandeling uitgelegd. Hierbij zal worden aangegeven welke handelingen er verricht gaan worden. Als er bezwaren bestaan tegen de handelingen dient de cliënt dit onmiddellijk aan te geven.

 • Indien er door bijv. geloofsovertuiging bepaalde handelingen en of vormen van behandelingen bezwaar bestaat dient de cliënt dit bij de eerste afspraak kenbaar te maken zodat de behandelende fysiotherapeut kan oordelen of de cliënt behandeld kan worden.

 • Als een cliënt er bezwaar tegen heeft om door een fysiotherapeut van een andere sekse behandeld te worden dient dit voor het eerste consult aangegeven te worden.

 • De behandeling geschiedt over het algemeen in een afgescheiden ruimte waarin alleen de fysiotherapeut en cliënt aanwezig zijn. Alleen bij groepstherapie zullen meerdere mensen in dezelfde ruimte aanwezig zijn.

 • Als er derden (bijv. een stagiaire) bij de behandeling aanwezig zijn, zal vooraf toestemming aan de cliënt gevraagd worden.

 • De fysiotherapeut, en eventuele begeleiders, dienen zich tegenover de cliënt respectvol te gedragen en informeel gedrag wat niet gewenst is, achterwege te laten.

 • Als er situaties ontstaan die niet gewenst zijn zal in overleg met cliënt en fysiotherapeut een andere fysiotherapeut ingezet of de behandeling beëindigd worden.

 • Besproken onderwerpen met de cliënt blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.

 • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

 • Op het moment dat er met de behandeling gestart wordt hebben wij een geneeskundige behandelovereenkomst met u. In de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen.


Betalingsregeling:

 • De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de, aan de klant of namens de klant, verleende diensten.

 • Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 • De factuur dient door de klant betaald te worden, tenzij contractueel andere afspraken zijn gemaakt met desbetreffende zorgverzekeraar.

 • De factuur van fysiotherapeut dient binnen dertig dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen het genoemde termijn uit, dan verkeert de klant in verzuim met ingang van de éénendertigste dag na factuurdatum.

 • Indien door de klant een machtiging is verleend tot bank- of giro-incasso dan wel een ondertekende acceptgirobetalingsopdracht is afgegeven aan de fysiotherapeut, dan wordt hier eerst op of omstreeks de twintigste dag na factuurdatum gebruik van gemaakt. Wordt de betaling niet binnen tien dagen daarna ontvangen, dan verkeert de klant in verzuim met ingang van de elfde dag nadat tevergeefs gebruik is gemaakt van de bank- of giro-incasso, dan wel van de acceptgirobetalingsopdracht.

 • Zodra de klant in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen. Telkens wordt na afloop van een jaar het bedrag waarover deze rente wordt berekend, vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente.

 • Indien de klant in verzuim verkeert, is de fysiotherapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom of het restant daarvan, vermeerderd met de wettelijke rente, met een minimum van € 25,00, alles exclusief omzetbelasting.